ALGEMENE VOORWAARDEN BIJ DE UITVOERING VAN OPDRACHTEN
DOOR BESTUURSRECHT.ORG mr M.A van Marle (verder: opdrachtnemer).

1. ALGEMEEN

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten voor advisering, projecten, interim-functies en –management tussen op-drachtnemer en opdrachtgevers, voorzover daarvan in de concrete offerte / overeenkomst niet wordt afgeweken.

2. GRONDSLAG OFFERTES
Offertes van opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is ver-strekt. De opdrachtgever staat er voor in, dat hij naar beste weten daarbij alle essentiële infor-matie voor de opzet en uitvoering van de opdracht heeft verstrekt. Opdrachtnemer zal de door hem te verrichten werkzaamheden naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Deze verplichting heeft het karakter van een inspannings-verplichting.

3. TERBESCHIKKINGSTELLING VAN INFORMATIE, MEDEWERKING
EN WERKRUIMTE DOOR DE OPDRACHTGEVER

Om de uitvoering van de opdracht goed en volgens tijdschema te laten verlopen, verstrekt de opdrachtgever tijdig alle documenten en gegevens die opdrachtnemer nodig heeft. De op-drachtgever draagt zorg en is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de verstrekte documenten en gegevens.
Eveneens is de opdrachtgever -voor zover bij de opdracht van toepassing- verantwoordelijk voor de ter beschikkingstelling van administratieve ondersteuning van voldoende capaciteit en kwaliteit.
In gevallen waar dit uit de aard van de opdracht van toepassing is verschaft de opdrachtgever op zijn locatie aan opdrachtnemer kosteloos een werkruimte met een telefoonaansluiting en PC-faciliteit.

4. HET BETREKKEN VAN DERDEN BIJ DE OPDRACHTUITVOERING
Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door opdrachtnemer geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

5. TARIEVEN EN KOSTEN VAN DE OPDRACHT:
Opdrachtgever verstrekt aan opdrachtnemer een honorarium gebaseerd op uurtarief. Tenzij in de offerte anders is bepaald zijn normale reis- en verblijfkosten in het tarief begrepen. Even-eens tenzij anders in de offerte is bepaald zijn normale reisuren in de kostenramingen begre-pen. Andere kosten worden in overleg door opdrachtnemer op declaratiebasis bij opdrachtge-ver in rekening gebracht.

6. BETALINGSVOORWAARDEN
Het honorarium en de kosten zoals in artikel 5 genoemd worden maandelijks bij declaratie in rekening gebracht, tenzij anders is overeengekomen. Betaling geschiedt binnen dertig dagen na declaratiedatum. Indien betaling achterwege blijft kan opdrachtnemer de uitvoering van de op-dracht opschorten.
Is de opdrachtgever in verzuim of schiet hij op een andere wijze tekort in het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoe-ning voor zijn rekening, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke.
Indien de opdracht is verstrekt door meer dan één opdrachtgever, zijn alle opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen zoals in dit artikel aangege-ven, ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

7. WIJZIGING VAN DE OPDRACHT
Het staat partijen vrij om in onderling overleg tussentijds de overeengekomen aanpak, werk-wijze of omvang en/of de daaruit voortvloeiende werkzaamheden of producten uit te breiden of te wijzigen.
Indien de tussentijdse wijziging de overeengekomen tijdsplanning, het honorarium of de kos-tenvergoedingen beïnvloedt, zal opdrachtnemer dit zo spoedig mogelijk aan de opdrachtgever meedelen en zonodig direct een aanvullende offerte aan de opdrachtgever uitbrengen. Binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening van de hiervoor genoemde mededeling en/of aanvullende offerte, dient de opdrachtgever opdrachtnemer hierover te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de opdrachtgever geacht met de mede-deling en/of de aanvullende offerte te hebben ingestemd.

8. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT
Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig en eenzijdig beëindigen indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatsvinden conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Tenzij anders is overeengekomen geldt een opzeg-termijn van twee maanden.
Opdrachtnemer mag van zijn bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als tengevolge van feiten en omstandigheden die zich aan zijn invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. Opdrachtnemer houdt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe ver-richte werkzaamheden.

9. INTELLECTUELE EIGENDOM
Opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen en openbaar te maken, voorzover passend binnen het doel van de opdracht.

10. VERTROUWELIJKHEID
Opdrachtnemer is verplicht zodanig met informatie en gegevens van de opdrachtnemer jegens derden om te gaan, dat de belangen van de opdrachtgever niet geschaad worden. Uitgangspunt is dat alle informatie in beginsel als vertrouwelijk wordt bestempeld tenzij dit evident niet het geval is.

11. AANSPRAKELIJKHEID
Opdrachtnemer is aansprakelijk voor tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor-zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door opdrachtnemer van de zorgvuldig-heid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het maximale bedrag dat kan worden uitgekeerd in het kader van de be-roepsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtnemer, zijnde € 908.000 voor vermogens-schade tengevolge van het onjuist uitvoeren van de opdracht en € 1.135.000 voor schade aan zaken en/of personen.

12. TOEPASSELIJK RECHT
Op deze overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.